Người lái đò thầm lặng - Hội thi văn nghệ cấp tỉnh năm học 2019-2020