Hướng đến nền giáo dục toàn diện qua các chương trình học phong phú và
chuyên nghiệp giúp học sinh khẳng định năng lực bản thân
theo châm ngôn "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình."

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐẮK NÔNG
TRƯỜNG THCS-THPT TƯ THỤC 

TRƯƠNG VĨNH KÝ

Số:  01/ KH-QCCK-CL-TVK

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

                      Đắk Mil, ngày 6 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế công khai trong nhà trường

Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Năm học 2022-2023

Căn cứ theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;

Thực hiện Quy chế thu chi của công ty TNHH Trương Vĩnh Ký:

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 Trường THCS -THPT Trương Vĩnh Ký xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện công khai cơ sở giáo dục trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục, để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

- Điều chỉnh và tác động đến các hoạt động của đơn vị về công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cho chất lượng giáo dục và thu chi tài chính để các thành viên trong đơn vị và xã hội tham gia giám sát, đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế công khai.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.

- Thông tin được công khai phải chính xác, đầy đủ kịp thời dễ dàng tiếp cận.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI

Thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai; tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức, thời điểm công khai; xây dựng quy chế làm việc và phân cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban chỉ đạo theo quy định; kịp thời củng cố, bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo khi có thay đổi cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

Ban chỉ đạo căn cứ vào Quy chế công khai ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định trong quy chế.

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai của trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Giám độc làm Phó trưởng ban; Tổ trưởng các tổ; đứng đầu các tổ chức đoàn thể là các ủy viên của Ban chỉ đạo;

- Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường ngay từ đầu năm học.

- Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Quy chế công khai ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, thống kê chất lượng giáo dục và giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai thu, chi tài chính; Đồng thời phải đảm bảo thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường; trên trang thông tin điện tử của nhà trường và công khai tại đơn vị.

III. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI

1. Các nội dung công khai

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục; điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tiếp tục của học sinh (theo biểu mẫu 9).

b) Chất lượng giáo dục thực tế: Sĩ số học sinh trong từng lớp, từng khối lớp, số học sinh nam, nữ từng lớp. Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp; số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh về các bộ môn văn hóa, về các cuộc thi trên mạng (nếu có), các cuộc thi về TDTT; tỉ lệ học sinh đủ điều kiện được công nhận TN THCS.

c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: Kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục: Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục. Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.

1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục

a) Cơ sở vật chất: Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định.

Về khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng Internet, cổng trường, tường rào bảo vệ trường.

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng theo hình thức tuyển dụng (biên chế cơ hữu, thỉnh giảng theo thông tư 32 và 40 của Bộ GD, theo quy chế của cty TNHH Trương Vĩnh Ký). Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo.

1.3. Công khai thu (học phí) chi tài chính

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo theo Quy chế thu chi của công ty TNHH Trương Vĩnh Ký:

Các khoản chi trong năm học: Các khoản chi lương, chi tập huấn chuyên môn, chi hội họp, hội thảo; mức chi cho học sinh theo chế độ; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa. mua sắm trang thiết bị.

Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm các khoản học phí, đóng góp đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội theo quy định.

Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học. Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học theo hướng dẫn của cấp trên.

Kết quả thanh, kiểm tra (nếu có): Thực hiện công khai kết quả thanh, kiểm tra theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị.

2. Về hình thức và thời điểm công khai

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công thu học phí, niêm yết công khai tại bảng thông báo và thông tin của nhà trường.

           Thời điểm công bố là đầu năm học (tháng 9), hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan;

Đối với nội dung các khoản thu học phí từ học sinh trong năm học, phổ biến trong các cuộc họp cha mẹ học sinh. Công bố công khai trong trong các kỳ đại hội, cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Công khai họp ban đại diện CMHS, sơ kết, tổng kết năm học.

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ chức triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của BGDĐT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế công khai của đơn vị.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế công khai của năm học 2022-2023 đúng theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 và báo cáo kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2022-2023 của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giám đốc: Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định theo Quy chế và kế hoạch đề ra. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm về nội dung 1, 2 (công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai cơ sở vật chất, tình hình đội ngũ giáo viên).

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện lãnh đạo nhà trường sẽ có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận :                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Sở GDĐT ;                                                                                   (Đã ký)

- Các đoàn thể;

- Lưu hồ sơ ĐT.

                                                                                               Trương Văn Đoài

jos.hung5/7/2123 1:42:05 PM Bản Tin Chuyên Môn

Bài viết liên quan

Mục lục

Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn!

Chúng tôi đã ghi nhận thông tin đăng ký và sớm lên lịch cho bạn. Vui lòng chờ phản hồi từ nhân viên của Trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký

Trong lúc chờ đợi, nếu có bất cứ vấn đề gì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua

Điện thoại: 0261 628 9279

Email: c23truongvinhky.daknong@moet.edu.vn

Hoặc chát qua các kênh trên website này